ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9 วัน 6 คืน หอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า 2 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว


ทัวร์ฝรั่งเศส มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2024 9วัน 6คืน (EK)
รหัสทัวร์
BIFR_EK00044
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
109,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ
 • วันที่

  2

  สนามบินดูไบ • กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  3

  พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง
 • วันที่

  4

  เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg
 • วันที่

  5

  เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน
 • วันที่

  6

  มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้
 • วันที่

  7

  เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า • กรุงโรม
 • วันที่

  8

  นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน • ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
109,999 บาท
เด็กมีเตียง
109,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
107,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,999 บาท
เด็กมีเตียง
119,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
118,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,999 บาท
เด็กมีเตียง
119,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
118,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,999 บาท
เด็กมีเตียง
119,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
118,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
115,999 บาท
เด็กมีเตียง
115,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
114,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
125,999 บาท
เด็กมีเตียง
125,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
124,999 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
128,999 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 109,999 109,999 107,999 12,000 - - 26
06 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 119,999 119,999 118,999 12,000 - - 26
09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 119,999 119,999 118,999 12,000 - - 26
20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 119,999 119,999 118,999 12,000 - - 26
08 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 115,999 115,999 114,999 12,000 - - 26
04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 125,999 125,999 124,999 12,000 - - 26
25 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 129,999 129,999 128,999 17,000 - - 26
26 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 129,999 129,999 128,999 17,000 - - 26
28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 129,999 129,999 128,999 17,000 - - 26
29 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68 129,999 129,999 128,999 17,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน